انفجار مهیب در انبار مهمات پایگاه نظامی حشد شعبی در بغداد

یک انبار مهمات در منطقه الدوره در جنوب بغداد منفجر شد. انبار مهمات در پایگاه نظامی القصر قرار داشت. دلیل انفجار روشن نیست.