به گزارش مرکز آمار ایران ۶۱ درصد افراد دارای تحصیلات ابتدایی، ٨٣ درصد افراد دارای تحصیلات راهنمایی و دوره اول متوسطه و ٩۴ درصد افراد دارای تحصیلات دوره دوم متوسطه و پیش‌دانشگاهی، کاربر موبایل هستند. همچنین ۹۹ درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، ۸۰ درصد افراد دارای تحصیلات غیر رسمی و ۵۸ درصد افراد بی‌سواد از موبایل استفاده می‌کنند. در همین حال آمار نشان می‌دهد که ۴١,۴ درصد افراد دارای تحصیلات ابتدایی، ۶۴,٧ درصد کاربران اینترنت دارای تحصیلات راهنمایی، ٨٨,۶ درصد دارای تحصیلات دوم متوسطه و پیش دانشگاهی، ۹۷درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، ۱۷ درصد دارای تحصیلات غیررسمی و ۸,۴ درصد افراد بی‌سواد، کاربر اینترنت هستند. در مورد افراد بی‌سواد هرچند ضریب نفوذ اینترنت ۸,۴ درصد و رایانه ۸,۱ درصد اعلام شده بسیار پایین است اما در عوض بیش از نیمی از افراد بیسواد کاربر تلفن همراه هستند.