فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد به سختی از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، مومنی سیاست‌های اقتصادی دولت را عامل نابرابری دانست: «دولت غیرتوسعه‌‌گرا یا غارتی، سود خود را از طریق غارت حداکثر می‌کند، یعنی دولت با شیوه‌های مختلف مانند سیاست‌های تورم‌زا جیب صاحبان درآمدهای ثابت را غارت و در مقابل جیب همپیمانان خود یعنی صاحبان انواع دارایی‌ها را پر می‌کند.» او از نپرداختن به عدالت و برابری انتقاد کرد و گفت: «مایه دریغ و تاسف است در سرزمینی که در سطح ادعا می‌گوید عدالت در زمره اصول دین است، کمترین گفت‌وگو و دغدغه در این مورد است. بنابراین بیشترین هزینه و خسارت ناشی از بازتولید نظام‌وار نابرابری‌های ناموجه را نظم اقتصادی و اجتماعی می‌پردازد.» مومنی نظام کنونی را «مشوق رانت، ربا، دلالی و واردات» توصیف کرد و یکی از راه‌کارها را تغییر و اصلاح نظام مالیاتی دانست. به باور او، نظام مالیاتی کنونی، «صاحبان درآمدهای انبوه و بی‌زحمت را تشویق و [صاحبان] درآمدهای کوچک و متوسط را تنبیه می‌کند».