آمریکا با دومین مرد قدرتمند ونزوئلا پنهانی مذاکره می‌کند

آمریکا می‌خواهد دریابد که در چه شرایطی شخصیت‌های بانفوذ به مادورو خیانت و از یک طرح انتقالی حمایت می‌کنند.