دادگاه تجدید نظر حکم ۱۰ سال زندان ارس امیری را تایید کرد

نهادهای حقوق بشری و یکی از بستگان ارس امیری، دانشجوی ایرانی بازداشت شده، اعلام کرده‌اند که دادگاه تجدید نظر حکم ۱۰ سال زندان او را عینا تایید کرده است.