بازنشستگان برای تأمین معاش به دستفروشی روی آوردند

نایب رییس کانون بازنشستگان تهران: ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی و روی‌ آوردن به مشاغل حداقلی، به آسیب به شأن و رتبه اجتماعی بازنشستگان منجر شده است.