سگ‌ها، آدم‌ها و شهرداری‌ها

س. اقبال − مسئله سگ‌های ولگرد دوباره با کشتار بی‌رحمانه آنها مطرح شده است. این مسئله جزئی از موضوع پیچیده شهر و شهرداری است. نگاهی به آن  با نظر به محله مهرشهر در کرج.