چالش گروه هفت: منفعت اقتصادی یا نجات آمازون؟

فرانسه تهدید کرد جلوی قرارداد تجاری با بلوک تجاری آمریکای جنوبی را می‌گیرد. آلمان اما این اقدام را برای نجات آمازون بی‌فایده دانست.