اجلاس گروه هفت: فرانسه باید پیامی به ایران بفرستد

همزمان هزاران معترض در بیاریتز و شهرهای اطراف به خیابان‌ها آمده‌اند. آن‌ها خواهان اقدام فوری دولت‌ها درباره تغییرات اقلیمی هستند و رهبران گروه هفت را به ایجاد نابرابری در جهان متهم می‌کنند.