تنش ایران و آمریکا و ابتکار مکرون – در آینه رسانه‌ها

تنش‌ها در خلیج فارس هنوز ادامه دارند. برخی تحلیلگران می‌گویند استراتژی ترامپ در سال انتخابات مجدد مصرف داخلی دارد اما برخی دیگر هنوز نگران «جنگی غیرقانونی»اند.