حمایت پوتین از درخواست ترکیه برای تأمین امنیت مرزهای جنوبی‌اش

پوتین گفت امنیت مرزها حق مشروع ترکیه است. اردوغان گفت ترکیه در صورت لزوم از حق دفاع از خود در برابر ارتش سوریه استفاده می‌کند.