پیشروی ارتش سوریه با کمک سپاه قدس در ادلب

نیروهای تحت امر برادر بشار اسد به همراه نیروهای سپاه قدس با تسخیر الخوین و زرزور در ریف جنوبی به شهرهای پرجمعیت ادلب نزدیک شدند.