همزمان با دومین حمله طالبان به بغلان: آمریکا و طالبان در آستانه توافق

تسلط طالبان بر این وسعت از افغانستان از سال ۲۰۰۱ تاکنون سابقه نداشته و طالبان را در مذاکرات صلح با آمریکا در جایگاه قدرت قرار داده است.