سایت «نود اقتصادی» گزارش داد که روند رشد درآمد هر خانوار شهری و روستایی ایران طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ نشان می‌دهد، در سال ۱۳۹۷ متوسط درآمد هر خانوار شهری با رشد حقیقی منفی ۹,۶ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده و برای هر خانوار روستایی این رشد منفی ۱۲,۶ درصد بوده است که نشان دهنده کاهش قابل توجه رفاه اقتصادی کشور طی یک سال است. شاخص سرانه درآمد واقعی خانوارها برابر با درآمد کسب شده پس از کسر مالیات بر درآمد و ثروت و پرداخت‌های تأمین اجتماعی است و شامل عواید اجتماعی (مانند مزایای بیکاری) نیز می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده درآمد قابل تصرف خانوار تعدیل شده با تورم مصرف‎کننده تقسیم بر جمعیت است.