وزارت بهداشت خواهان ورود دستگاه‌های امنیتی به بازار سیاه دارو شد

مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو: سازمان ناتوان از رصد بازار غیر رسمی داروست و اختیار برخورد با شرکت‌های واردات دارو را ندارد.