مزه عدالت در کام مرضیه امیری‌ها

علی معظمی – این روزها بیش از پیش وعده تحقق عدالت می‌شنویم. نسبت کسان مختلفی که در این روزها با دستگاه قضا سروکار میابند با این وعده‌ها چیست؟