مرکز آمار: اختلاف طبقاتی در ایران به اوج رسید

شاخص جینی در سال ۱۳۹۷ به عدد سال ۱۳۵۴ نزدیک شد. شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی در شهر بیشتر از روستاست.