پارلمان بریتانیا جانسون را شکست داد

نمایندگان مجلس عوام به طرحی رأی دادند که کنترل روند برگزیت را به نهاد قانونگذار واگذار می‌کند. اختیارات جانسون برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا محدود شد.