وزارت بهداشت: خودکشی در ایران در حال افزایش است

هر سال در ایران بیش از پنج درصد بر آمار خودکشی افزوده می‌شود. استان‌های غربی، به‌ویژه همدان بیشترین آمار خودکشی را دارند. در ایران اقدام به خودکشی در زنان بیشتر از مردان است.