بانک مرکزی: بدهی‌های خارجی ایران کاهش یافت

بدهی‌های خارجی ایران در پایان خردادماه سال جاری نسبت به نخستین سال ماه پنج درصد کاهش داشته است. این موضوع از جمله به کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران مربوط است.