طالبان پس از توقف مذاکرات با آمریکا، هیأتی را به روسیه فرستاد

هدف سفر نمایندگان طالبان به روسیه و دیگر کشورهای منطقه، وادار ساختن آمریکا به خروج از افغانستان عنوان شده است.