دولت افغانستان: اول انتخابات، بعد صلح

سخنگوی دولت افغانستان گفته است برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زمینه برقرار شدن «صلح مشروع» را در این کشور فراهم خواهد کرد.