براساس گزارش «شرکت کنترل کیفیت هوای تهران» نمونه‌برداری‌های صورت گرفته از سوخت بنزین در پایتخت نشان می‌دهد که غلظت گوگرد در کلیه نمونه‌ها، اعم از بنزین معمولی و بنزین سوپر سه برابر حد مجاز است. میانگین غلظت گوگرد در سوخت بنزین طی بهار و تابستان به ترتیب ۱۹۰ و ۱۶۶ بخش بر میلیون بود که از حد مجاز «یورو ۴» فراتر است. براساس «استاندارد یورو ۴» میزان گوگرد نباید بیش از ۵۰ واحد در یک میلیون باشد. استاندارد یورو۴ از جمله استانداردهای سختگیرانه است که در تعیین آن حد مجاز در نظر گرفته شده برای بسیاری از ترکیبات بیماریزا که به افزایش آلودگی در شهرهای بزرگ منجر می‌شوند تغییر پیدا کرده است. در بررسی محتوای گوگرد جایگاه‌های عرضه سوخت، گازوئیل وضعیت بهتری را نسبت به سوخت بنزین نشان می‌دهد اما هنوز بیش از حد مجاز گزارش شده است. میانگین گوگرد سوخت گازوئیل در فصل بهار و تابستان به ترتیب ۶۱ و ۹۵ بخش بر میلیون بوده است. محتوای بنزن و اکتان سوخت بنزین در هر دو فصل بهار و تابستان امسال به ترتیب «در محدوده مجاز» و «با اختلاف اندکی در حد مجاز» گزارش شده است.بنزن جهت افزایش عدد اکتان و احتراق مطلوبتر به بنزین افزوده می‌شود. این ماده جزو مواد درجه اول سرطان‌زا طبقه‌بندی‌شده است و تنفس درازمدت آن موجب سرطان به‌ویژه سرطان خون می‌شود.