ظریف عازم نیویورک شد

سرانجام ویزای وزیر خارجه و رئیس جمهوری ایران صادر شد. حمله به عربستان سعودی حضور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل را تحت تأثیر قرار داده است.