وزیر علوم: پدیده‌ای با عنوان فروش صندلی در دانشگاه‌ها نداریم

وزیر علوم تاکید کرد هیچ کسی صاحب امضای طلایی نیست که بخواهد تخلفی با عنوان فروش صندلی انجام دهد.