دادستان کل کشور: ورود زنان به ورزشگاه‌ها برنامه دشمنان است

محمدجعفر منتظری پرسیده است فیفا به استناد چه قانونی یک کشور را ملزم می‌کند برنامه ورزشگاه خود را چگونه تنظیم کند؟