#اعتراضات: هفتمین روز تحصن کارگران نیشکر هفت‌تپه

کارگران معترض خواستار بازگشت به کار ۲۰ کارگر اخراجی و آزادی کارگران زندانی شدند. خلع ید از مالک بخش خصوصی از دیگر خواسته‌های آنان است.