عبدالمهدی معترضان را به گفت‌وگو دعوت کرد

نه قطع اینترنت و نه قانون منع عبور و مرور هیچکدام اعتراضات عراق را مهار نکرد. عبدالمهدی گفت دو گزینه بیشتر باقی نمانده: دولت بماند یا مستعجل شود.