ریشه اعتراضات در جنوب عراق چیست؟

خالد صالح − داستان مردمی که تابستان‌ها به‌ستوه می‌آیند و دولتی گرفتار در گرداب تنش‌های منطقه‌ای که از انجام هر اقدام موثری جز خشونت ناتوان است.