ماهر دسومی، معلم و فعال مدنی عرب، از بازداشت تا آزادی موقت با قرار وثیقه

فشار بر فعالان مدنی عرب و بازداشت آنها بعد از حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز در شهریور ماه ۹۷ و نیز بعد از سیل ویرانگر بهار ۹۸، افزایش پیدا کرد.