دو نوبل ادبی همزمان، به کدام نویسندگان می‌رسد؟

برای اولین بار در تاریخ به دو نویسنده به طور همزمان جایزه نوبل ادبیات اهدا می‌شود و برای اولین بار یک شاعر ایرانی تبعیدی در این انتخاب مشارکت دارد.