منطقه سبز بغداد باز شد

گفت‌وگوی نخست‌وزیر عراق با معترضان ظاهراً ثمر داد. در طی فقط یک هفته هزار نفر از کارمندان دولت به اتهام فساد برکنار شده‌اند. مسئول غله نیز اخراج شد.