«بدهی دولت به تأمین اجتماعی به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید»

دولت حاضر به تسویه بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی نیست. مسئولان این سازمان می‌گویند ماهی ۴ هزار میلیارد تومان از جیب بازنشستگان به جیب دولت می‌رود و بدهی دولت روزبه‌روز بیشتر می‌شود.