سعد حریری با «سند نجات» موافقت کرد

اعتصاب‌های عمومی در سراسر لبنان آغاز شد. همزمان دولت برای تصویب سند نهایی تحول اقتصادی تشکیل جلسه می‌دهد.