ناکامی نتانیاهو در تشکیل دولت جدید اسرائیل

روون ریولین مأموریت تشکیل کابینه را به بنی گانتس واگذار کرد. این ژنرال سابق ۶۰ ساله، طبق قانون ۲۸ روز برای تشکیل دولت جدید فرصت دارد.