وحید قبادی‌دانا‌، رئیس سازمان بهزیستی از موراد متعدد نقض بخشنامه «منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض» در سازمان بهزیستی ایران خبر داد. به گفته قبادی‌دانا، «امروز ۱۱۰۰ نفر از مدیران در سازمان بهزیستی مراکز غیردولتی یا موسسات مختلف وابسته یا همکار با بهزیستی دارند. به نحوی این افراد خودشان با خودشان همکاری می‌کردند» قبادی دانا افزود که این افراد باید برای «رفع منافع متعارض» بین موسسات خود یکی را انتخاب کنند. رئیس‌ سازمان بهزیستی مهلت ارائه شده به مدیران برای این انتخاب را سه ماه اعلام کرد، و گفت این مدیران یا باید موسسات خود را به خیریه‌هایی که پیشتر مجوز احداث مراکز را دارند، واگذار کنند، و یا پست مدیریت در بهزیستی را رها کنند. او گفت که روسای سابق بهزیستی قوانین را «قابل تغییر» می‌دانستند و می‌توانستند «بخشنامه را لغو کنند»، یا «آن را در عمل پیاده نکنند.» رئیس سازمان بهزیستی در عین حال افزود که رئیس‌های سابق این سازمان تخلف نکرده اند، و عدم اجرای بخشنامه مزبور خلاف قانون و مقررات کشور نیست، و از طرف دیگر تعهد به آن صرفا ابزاری برای پیشگیری از فساد محسوب می‌شود.