بازجویی از رضا شهابی ــ بازپرس دادسرای اوین: دیگر فعالان سندیکایی نیز احضار خواهند شد

محمد نصیرپور، بازپرس شعبه دوم دادسرای اوین جرم رضا شهابی را «فعالیت‌های سندیکایی» عنوان کرده و افزوده است سایر فعالان سندیکایی نیز احضار خواهند شد.