«خیزش مردمی شیلی نتیجه چهل‌ سال سخت‌کیشی نئولیبرالی است»

خشم عمومی در شیلی ریشه در شکاف میان رشد اقتصادی بالا و نابرابری‌های اجتماعی فاحش ریشه دارد.