اعتراضات شیلی: بیش از یک میلیون نفر در خیابان‌های سانتیاگو

معترضان خشمگین از نابرابری و تبعیض، در یکی از بزرگترین تظاهرات سال‌های اخیر در سانتیاگو خواستار استعفای رئیس‌جمهوری شدند.