شیلی: تداوم اعتراضات و خشونت‌ها

پینی‌یرا کابینه را از اساس تغییر داد اما از اصلاحات واقعی برای کاهش بی‌عدالتی اجتماعی خبری نیست. هزاران نفر به خیابان‌های سانتیاگو ریختند.