سرود،‌ رقص و چکمه‌ نظامیان در خیابان‌های شیلی

شیلیایی‌های عمدتاً‌ جوان به شکل صلح‌آمیز و با سرود و رقص اعتراض می‌کنند. یک روزنامه‌نگار حاضر در شیلی در گفت‌و‌گو با زمانه اما سرکوب اعتراض‌ها را یادآور روزهای دیکتاتوری پینوشه می‌داند.