گام مهم برای استیضاح ترامپ برداشته شد

مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن به تحقیقات درباره استیضاح دونالد ترامپ رسمیت داده شد. اما این هنوز به معنای آغاز استیضاح نیست.