آمریکا بخش عمرانی ایران را تحریم می‌کند

دولت آمریکا مهلت همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با ایران را ۹۰ روز دیگر تمدید کرد. در همان حال ساخت‌و سازها در ایران را تحت تحریم قرار داد.