کنترل بیشتر اینترنت در روسیه

شبکه داخلی اینترنت در روسیه آغاز به‌کار کرد. بدین ترتیب دولت کنترل بیشتری بر اینترنت خواهد داشت. منتقدان می‌گویند آزادی بیان در برابر خطر بزرگی قرار دارد.