اعتراضات بولیوی به خشونت کشیده شد

ناآرامی‌های آمریکای جنوبی رو به گسترش است. اعتراضات در لاپاز، پایتخت بولیوی به خشونت کشیده شد. مأموران با معترضان بولیوایی در حوالی کاخ ریاست جمهوری درگیر شدند.