معاون وزیر ورزش: جامعه چند همسری را نمی‌پذیرد

تبلیغات موسسه حیات حسنی که با کمک طلبه‌های قم قصد دارد چند همسری را ترویج دهد، واکنش‌های منفی مردم را در پی داشته است. معاون وزیر ورزش می‌گوید شرایط فراهم نیست.