به گزارش روزنامه ۸ صبح کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرد بررسی و مستندسازی ادعاهای «آزار و اذیت جنسی زنان در ادارات دولتی، به ویژه ارگ ریاست جمهوری» این کشور را آماده کرده نهایی شده است. دبیرخانه‌ی ویژه‌ای که برای بررسی این ادعا در کمیسیون‌ مستقل حقوق بشر ایجاد شده بود، می‌گوید که پرونده ادعاهای «آزارواذیت جنسی زنان در ارگ» به تشکیلات لوی‌سارنوالی ارسال می‌کند. دبیرخانه‌ ویژه برای بررسی و مستندسازی ادعاهای آزارواذیت جنسی زنان در ادارات دولتی در سال جاری به دستور محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان تأسیس شد. بر اساس حکم ریاست جمهوری، این نهاد مکلف بود که در مدت سه ماه تمامی ادعاها مبنی بر آزار و اذیت جنسی زنان در ادارات دولتی و غیر دولتی را بررسی و مستندسازی کند.