تاریخچه تصرف عرصه پزشکی کشور توسط دستگاه ولایی

ایرج مصداقی − موضوع این مقاله بررسی تاریخچه تصرف نظام پزشکی کشور توسط دستگاه ولایی است.