حوثی‌ها بیمارستان پزشکان بدون مرز را بمباران کردند

در حمله حوثی‌ها به نیروهای «تیپ‌ العمالقه» تحت حمایت امارات در شهر المخاء بیمارستان پزشکان بدون مرز هم آسیب دید. این بیمارستان نوبنیاد تعطیل شد.