اتحادیه اروپا: حقوق معترضان عراقی رعایت شود

اعتراضات در عراق ادامه دارد. چهار نفر در بغداد کشته شدند و نجف هم ناآرام بود. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای استفاده بیش از حد از زور در برابر معترضان را تأسف‌آور خواند.